تالار گفتگوي استقلال
به مجموعه تالار های هواداران باشگاه استقلال خوش آمديد . برای استفاده بيشتر از تالارها لطفا عضو شويد 
الرئيسيةPortalمكتبة الصورپرسشهاي متداولجستجوثبت نامورود

شاطر
 

 ليگ قهرمانان اروپا - فصل 2007-2008

اذهب الى الأسفل 
نويسندهپيام
استقلالي

استقلالي

تعداد پستها : 132
Registration date : 2008-03-10

ليگ قهرمانان اروپا - فصل 2007-2008 Empty
پستعنوان: ليگ قهرمانان اروپا - فصل 2007-2008   ليگ قهرمانان اروپا - فصل 2007-2008 Emptyالثلاثاء مارس 18, 2008 4:50 am

اين تاپيك و با اين خبر تحليلي پار فوتبال شروع ميكنم
مسابقات لیگ قهر مانان ار و پا به مر حله یک چهار م نهائی ر سیده است و در این مر حله 8 تیم بر ای حضو ر در مر بع نیمه نهائی مبار ز ه خو اهند کر د در بین این 8 تیم نامهای بزر گی چو ن ر ئال ماد ر ید و اینتر و میلان با کمال تعجب دیده نمی شو ند اما این به این معنا نیست که سطح این مسابقات پایین آمده است حضو ر شاکه و فنر باغچه در جمع تیمهای بزر گ ار و پائی تنها یک و اقعیت را آشکار می کند که دیگر هیچ تیمی کو چک نیست.
با هم نگاهی به هشت گانه این مر حله می انداز یم :
فنر باغچه – چلسی :
دیگر بزر گ شهر پر آشو ب فو تبال یعنی فنر باغچه این بار هم میز بان است تر کها این فصل یک تیم بزرگ ساخته اند که ر هبر این تیم زیکو است ز یکو یا همان پله سفید که هیچگاه فاتح جام جهانی نشد شاید در آینه ذ هنش بدش نیاید که در کسو ت سر مر بی تیم ملی بر ز یل به این مهم بر سد و بر ای این کار از ژاپن شر و ع کر د او در ژاپن و فوتبال آسیا به چشم نمی خو ر د از این ر و به تر کیه ر فته است تا شاید با در خشش در تر کیه بتو اند در ارو پا هم مر بیگری کند و از آنجا چشم سران فدر اسیون فوتبال بر زیل را خیره سازد در تیم او باز یکنان معر و فی حضو ر دار ند ر و بر تو کار لوس چپ پای بزر گ بر زیلی بعد از سالها بازی در بین قو های سانتیاگو بر نابئو در سالهای آخر دوست داشت در آرامش فو تبال بازی کند اما حالا یاران سابقش در ماد ر ید حذ ف شده اند و او باید ادامه دهد.
در کنار کار لوس یک باز یکن معر وف دیگر یعنی کژمان را دار یم کژمان باز یکنی است که در چلسی با بی مهری مو اجه شد و حالا به مصاف تیم سابقش خو اهد ر فت در آن سوی میدان هم یک فنر باغچه ای سابق حضو ر دارد نیکو لاس آنلکا یکی از خو ب های تیم فنر باغچه بو د که به انگلستان بر گشت چلسی چو ن دیگر تیمهای انگلیسی از استانبو ل می هر اسد جائی که انگلیسها از آن خاطره خو شی ندار ند هر چند آخر ین قهر مانی انگلیسها در این جام در همین استادیوم به وقع پیوست چلسی می داند فنر باغچه تیم خطر ناکی است آنها می خو اهند افتخارات گالاتاسر ای را در ار و پا ار تقا بخشند و گر انت که شانس چندانی در لیگ بر تر ندارد و در جام حذ فی حذ ف شده است می داند باید در این جام مو فق شو د.
اگر چلسی از این مر حله عبو ر کند در مر حله نیمه نهائی در و طن و به مصاف برنده آر سنال و لیور پو ل خو اهد ر فت فنر باغچه نشان داده است تیم خطر ناکی است آیا تر کها باز هم بالاتر می ر و ند و یا آبی های لندنی این بار بدو ن مو ر نیو می تو انند آر زوی مو ر نیو یعنی فتح جام قهر مانی ار و پا با چلسی را جامه عمل پو شانند؟
رم- منچستر یو نایتد :
رمی ها هم چو ن فنر باغچه بر ای دو مین بار پیاپی است که بازی رفت را میز بان هستند و منچستر یها دقیقا و ضعیت مخالف آنها را دارندمنچستر چندان نمی تو اند به ر و یای تحقیر گلادیاتو ر های در فصل پیش دل ببندند رمی ها دیگر آن تیم دست و پا بسته سال پیش نیستند. ر م شاید یکی از تنها تیمهای ر قابتهای سری آ است که فو تبال را به شیو ه انگلیسیها بازی می کند حضو ر باز یکنان کناری فوق العاده نظیر سیسینیو در سمت راست و پانو چی و مانسینی در سمت چپ و ار سال تو پها بر ای مهاجمین این تیم بر ای منچستری ها در د سر آفر ین خو اهد بو د ر م در سیستم 1-3-2-4 خو د یک فوق ستار ه به نام تو تی در پیکان خط حمله دارد .او همان نقشی را دارد که بازیکنی چو ن رو نی بر ای منچستری ها بازی می کند ر می ها حالا رو حیه بالائی نیز دار ند آنها رئال را هم در رم و هم در ماد ر ید بر ده اند و ر م می خو اهد آبر وی فو تبال ایتالیا را به تنهائی حفظ کند از سوی دیگر منچستر یها هم بی کار نیستند حدو د 9 سال از آخر ین قهر مانی آنها در ارو پا می گذرد امسال منچستر ر قابت سختی با آر سنال در فو تبال جز یره داشت آنها نه تنها فاصله 5 امتیازی با آر سنال را جبر ان کر دند بلکه حالا با یک بازی کمتر با تفنگداران لندنی هم امتیاز هستند رو نالدو و ر و نی و تو ز می دانند دفاع رم چندان هم قابل عبو ر نیست آنها در مقابل تیمی چو ن لیو ن و یا این هفته با دار بی هم در گل ز دن مشکل داشتند پس ر م را نمی تو ان از حالا باز نده دانست. منچستر برای صعو د به نیمه نهائی کار سختی دارد
شالکه – بار سا:
بار سلو نا گو ئی اگر همه گو نه بد شانس باشد در قر عه کشی خوش شانس هستند آنها در مر حله قبل با سلتیک و حالا با یک تیم در جه دو م دیگر یعنی شالکه رو به رو می شو ند و این بار هم بازی رفت در خانه حر یف است بار سلونا اگر خو د هم می خو است حر یف خو د را انتخاب کند بهتر از شالکه گیرش نمی آمد بار سلو نا سابقه خو بی از بازی در برابر تیمهای انگلیسی ندارد آنها یک بار در مقابل چلسی و یک بار در برابر لیور پو ل در سالهای نز دیک حذف شده اند بازی در برابر رم هم بر ای آنها خوش آیند نبو د ر می ها وقتی ر ئال را در سانتیاگو بر نابئو می بر ند به طو ر حتم از مصاف در نیوکمپ هر اسی نمی تو انستند داشته باشند بازی با فنر باغچه هم بر ای بار سا بی رو حیه این رو ز ها چندان خو شایند نبو د اما شالکه نمو نه ای از بازی در خشان بار سا در دور مقدماتی در مقابل وردربر من خو اهد بو د .بازی در آلمان بر ای بار سا چندان مشکل نیست اما شالکه هم نمی تو اند آسان تصو ر کر د خصو صا آن که آلمانها حالا چیزی بر ای از دست دادن ندارند. بار سلو نا نا امید از فتح لالیگا آیا می تو اند در ار و پا باز به مو فیت بر سد؟ و یا شالکه پس از سالها آلمانیها در نیمه نهائی صاحب نماینده می کند ؟
آر سنال- لیورپول:
یک مصاف انگلیس دیگر که سهمیه حداقل یک تیم انگلیس را در نیمه نهائی را بسان سالهای گذ شته حفظ می کند .انگلیسها یک بار پار سال با لیو ر پو ل نایب قهر مان سال قبل از آن با آر سنال باز نایب قهر مان و دو سال قبل از آن با لیورپو ل قهر مان شده اند آر سنال مد تها خو ب بازی نمی کند آنها بعد از بر د 2 به 0 در برابر میلان در جو زپه متز ا به یک باره افت کر ده اند و این افت آنقدر ادامه داشته که حتی به رنبه دوم جدو ل رده بندی لیگ بر تر سقوط کردند اما به خلاف آنها لیو ر پو ل بعد از حذف ناباو رانه در جام حذ فی حالا در بهترین شرایط هستند آنها هم در میلان و هم در آنفیلد اینتر را مغلوب کر دند لیور پو ل تیمی است که این سالها در ر قابتهای جام باشگاههای ار و پا یک قدرت همیشگی است آنها در سه سال اخیر دو بار در فینال بو ده اند .
لیور پو لی ها امیدی به فتح لیگ بر تر ندار ند و در جام حذفی هم حذف شده اند رافا بنیتس می خو اهد باز هم بزرگ باشد و از سوی دیگر ونگر می خو اهدبا پسران کم سن و سالش این بار در ارو پا قهر مان شود مصاف این هشت ضلعی بسیار جالب و غیر قابل پیش بینی است شاید چهار ضلع منچستر و بار سا و آر سنال و چلسی بسیار منطقی بر روی کاغذ باشد اما اگر رم و فنر باغچه و شالکه هم در جمع 4 تیم مر بع نیمه نهائی دیدیم نباید ز یاد تعجب کنیم این و اقعیت را باید باور کر د در فو تبال تیم کو چک وجو د ندارد!
بازگشت به بالاي صفحه اذهب الى الأسفل
خواندن مشخصات فردي
استقلالي

استقلالي

تعداد پستها : 132
Registration date : 2008-03-10

ليگ قهرمانان اروپا - فصل 2007-2008 Empty
پستعنوان: تلاش يوونتوس براي رسيدن به ليگ قهرمانان   ليگ قهرمانان اروپا - فصل 2007-2008 Emptyالثلاثاء مارس 18, 2008 5:08 am

موفقيت يوونتوس براي رسيدن به ليگ قهرمانان اروپا ادامه يافت
یوفا: تيم فوتبال يوونتوس با كسب پيروزي يك بر صفر بر ناپولي به تلاش خود براي راهيابي به مسابقات فصل آينده ليگ قهرمانان اروپا ادامه داد.

به گزارش یوفا: اين پيروزي به لطف تك گل " وينچنزو ياكوينتا " حاصل شد كه به عنوان يك يار جانشين وارد زمين شده بود.

اين مهاجم ملي پوش ايتاليايي ، دو دقيقه به پايان بازي، توپ را به درون دروازه ناپولي شليك كرد تا يك موفقيت خانگي نصيب يوونتوس كند.

تيم ميهمان در اكثر دقايق بازي يوونتوس را آزرد و "تياگو" هافبك سابق چلسي پيش از گل ياكوينتا دو بار تت آستانه گلزني پيش رفت.

پيشتر ، اينترميلان با كسب يك پيروزي دو بر يك بر پالرمو ، شش امتياز اختلاف خود را در صدر جدول مسابقات سري آ اعاده كرد.

اين تنها پيروزي اينتر در هفت ديدار گذشته بود و موجب خواهد شد تا حس اعتماد به نفس اين تيم پس از يك رشته نتايج ضعيف بويژه شكست از ليورپول در دو ديدار ليگ قهرمانان اروپا تقويت شود.

آ.اس.رم بيست و چهار ساعت زودتر از اينتر موفق شده بود آث ميلان حريف نامدارش را دو بر يك مغلوب كند
بازگشت به بالاي صفحه اذهب الى الأسفل
خواندن مشخصات فردي
استقلالي

استقلالي

تعداد پستها : 132
Registration date : 2008-03-10

ليگ قهرمانان اروپا - فصل 2007-2008 Empty
پستعنوان: قرعه كشي مرحله يك چهارم ليگ قهرمانان   ليگ قهرمانان اروپا - فصل 2007-2008 Emptyالثلاثاء مارس 18, 2008 5:10 am

یوفا: آيين قرعه كشي مرحله يك چهارم نهايي مسابقات فوتبال قهرماني باشگاه- هاي اروپا روز جمعه برگزار شد و تيم‌هاي صعودكننده به اين مرحله حريفان خود را شناختند.

به گزارش یوفا: تيم‌هاي صعود كننده به اين مرحله ديدارهاي رفت خود را در روزهاي سيزده و چهاردهم فروردين و ديدارهاي برگشت را در روزهاي بيستم و بيست و يكم همين ماه برگزار خواهند كرد.

برنامه ديدارهاي دور رفت مرحله يك چهارم نهايي مسابقات فوتبال باشگاه هاي اروپا به شرح زير است :
آرسنال انگليس - ليورپول انگليس
آاس رم ايتاليا - منچستريونايتد انگليس
شالكه آلمان - بارسلونا اسپانيا
فنرباغچه تركيه - چلسي انگليس
بازگشت به بالاي صفحه اذهب الى الأسفل
خواندن مشخصات فردي
Admin
Admin
Admin
Admin

تعداد پستها : 464
Age : 32
Registration date : 2008-03-08

ليگ قهرمانان اروپا - فصل 2007-2008 Empty
پستعنوان: شکست خانگی میزبانان لیگ قهرمانان اروپا   ليگ قهرمانان اروپا - فصل 2007-2008 Emptyالأربعاء أبريل 02, 2008 5:46 am

شکست خانگی میزبانان لیگ قهرمانان اروپا !
تیم های بارسلونا و منچستر یونایتد با پیروزی برابر میزبانان خود ، گام محکمی برای صعود به مرحله نیمه نهایی مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان اروپا برداشتند.
به گزارش روزنامه الکترونیکی فوتبال ، در شب نخست از مرحله یک چهارم نهایی رقابت های لیگ قهرمانان اروپا ، دو دیدار در شهرهای رم ایتالیا و شالکه آلمان برگزار شد که با پیروزی هر دو میهمان همراه بود.
منچستر یونایتد که به دیدار تیم آث رم ایتالیا رفته بود با دو گل کریستیانو رونالدو و وین رونی مقابل میزبان خود به پیروز ی رسید و تیم بارسلونا هم که در شهر شالکه آلمان به مصاف تیم شالکه 04 رفته بود با یک گل میزبان خود را شکست اد تا به مانند منچستر یونایتد به دیدار برگشت در زمین خود امیدواری زیادی داشته باشد. بوخان پرز در دقیقه دوازدهم زننده تک گل این دیدار بود.
بازگشت به بالاي صفحه اذهب الى الأسفل
خواندن مشخصات فردي http://esteghlaliha.forumfa.net
Admin
Admin
Admin
Admin

تعداد پستها : 464
Age : 32
Registration date : 2008-03-08

ليگ قهرمانان اروپا - فصل 2007-2008 Empty
پستعنوان: انتقاد شديد ونگر از داور ديدار با ليورپول   ليگ قهرمانان اروپا - فصل 2007-2008 Emptyالخميس أبريل 03, 2008 11:39 am

انتقاد شدید آرسن ونگر از داور دیدار با لیورپول !
آرسن ونگر از عملکرد داور هلندی دیدار تیم های آرسنال - لیورپول مبنی بر اعلام نکردن خطای پنالتی بر روی مهاجم تیمش، انتقاد کرد.
به گزارش مهر ، آرسن ونگر پس از پایان این دیدار گفت: خطای درک کویت بر روی آلکساندر هلب، بی تردید خطای پنالتی و آن هم مقابل دیدگان داور بود. اگر داور جایگیری بدی داشت، حق با او بود اما او در پنج قدمی صحنه بود و بر صحنه اشراف کامل داشت!

سرمربی آرسنال در ادامه از عملکرد بازیکنانش در این دیدار ابراز نارضایی کرد و گفت: به پایان بردن بازی با این نتیجه، ناامید کننده است. ما این موقعیت را داشتیم که بازی را ببریم اما نمی توانم بازیکنانم را مقصر بدانم. ما در این بازی بدشانس بودیم به ویژه در صحنه ای که نیکلاس بنتنر مانع ورود توپ به دروازه لیورپول شد.

گفتنی است آرسنال شب گذشته در دیدار رفت از مرحله یک چهارم نهایی رقابت های لیگ قهرمانان اروپا با نتیجه مساوی یک بر یک مقابل لیورپول متوقف شد. دیدار برگشت این دو تیم سه شنبه هفته آینده برگزار می شود.
بازگشت به بالاي صفحه اذهب الى الأسفل
خواندن مشخصات فردي http://esteghlaliha.forumfa.net
Admin
Admin
Admin
Admin

تعداد پستها : 464
Age : 32
Registration date : 2008-03-08

ليگ قهرمانان اروپا - فصل 2007-2008 Empty
پستعنوان: تساوی انگليسي ها و شکست چلسي   ليگ قهرمانان اروپا - فصل 2007-2008 Emptyالخميس أبريل 03, 2008 11:42 am

تساوی انگلیسی ها و شکست چلسی در لیگ قهرمانان !
دومین شب از دور رفت مرحله یک چهارم نهایی مسابقات لیگ قهرمانان اروپا با تساوی تیم های انگلیسی ارسنال و لیورپول و شکست خارج از خانه تیم چلسی مقابل فنر باغچه ترکیه همراه بود.

به گزارش روزنامه الکترونیکی فوتبال ، در دیدار دو تیم آرسنال و لیورپول که در شهر لندن و به میزبانی آرسنال انجام شد دو تیم با ارایه یک بازی نسبتا" جذاب به تساوی یک بر یک دست یافتند. امانوئل آدبایور برای آرسنال و درک کیوت برای لیورپول گلزنی کردند.
چلسی هم که به ترکیه رفته بود برابر میزبان خود با نتیجه دو بر یک تن به شکست داد!دیوید دو سوزا ، مدافع فنر باغچه در دقیقه سیزدهم این بازی به اشتباه دروازه تیم خود را گشود و نیمه اول با همین تک گل به سود چلسی خاتمه یافت اما در نیمه دوم ورق برگشت و این تیم فنر باغچه بود که با گل های کولین کاظم ریچاردز و دیوید دو سوزا نتیجه بازی را دو بر یک به سود خود تغییر داد.
گفتنی است بازی های برگشت این مرحله از مسابقات ، روزهای سه شنبه و چهارشنبه هفته آینده برگزار خواهد شد.
بازگشت به بالاي صفحه اذهب الى الأسفل
خواندن مشخصات فردي http://esteghlaliha.forumfa.net
استقلالي

استقلالي

تعداد پستها : 132
Registration date : 2008-03-10

ليگ قهرمانان اروپا - فصل 2007-2008 Empty
پستعنوان: بارسا و منچستر در نيمه نهايي   ليگ قهرمانان اروپا - فصل 2007-2008 Emptyالخميس أبريل 10, 2008 5:34 am

بارسلونا و منچستر یونایتد هم به نیمه نهایی رفتند
تیم های بارسلونا اسپانیا و منچستریونایتد انگلستان نیز به مرحله نیمه نهایی مسابقات لیگ قهرمانان اروپا راه یافتند.
به گزارش روزنامه الکترونیکی فوتبال ، تیم بارسلونا که در بازی رفت با یک گل مقابل میزبان خود شالکه 04 آلمان به برتری دست یافته بود در بازی برگشت نیز با همین نتیجه به پیروزی رسید تا در مجموع با کسب برتری دو بر صفر ، جواز حضور در مرحله نیمه نهایی این رقابت ها را کسب کند.
در دیگر دیدار این مرحله نیز دو تیم منچستریونایتد انگلیس و آاس رم ایتالیا در ورزشگاه اولد ترافورد شهر منچستر به دیدار هم رفتند که تیم منچستر با پیروزی یک بر صفر در این دیدار و با توجه به پیروزی دو بر صفر در دیدار رفت ، در مجموع با نتیجه سه بر صفر به برتری رسید و راهی مرحله نیمه نهایی شد.
مرحله نیمه نهایی این مسابقات دو هفته دیگر برگزار می شود.
شایان ذکر است دو تیم چلسی و لییورپول هم پیش از این به مرحله نیمه نهایی راه یافته بودند
بازگشت به بالاي صفحه اذهب الى الأسفل
خواندن مشخصات فردي
مسعود

مسعود

تعداد پستها : 122
Registration date : 2008-03-19

ليگ قهرمانان اروپا - فصل 2007-2008 Empty
پستعنوان: رد: ليگ قهرمانان اروپا - فصل 2007-2008   ليگ قهرمانان اروپا - فصل 2007-2008 Emptyالجمعة مايو 23, 2008 1:36 am

و بالاخره در فینال داغ و جذاب اروپا تیم چلسی بر خلاف بازی زیبا و روان و صد البته سر تر خود به مقام بهتر از نایب قهرمانی نرسید .
در این بازی که به حق تیم چلسی تیم برتر میدان بود اما فوتبال نشان داد با امار و ارقام جام به کسی نمیدهد .فرگوسن 66 ساله هم نشان داد هنوز در پی کسب افتخارات دیگر است
بازگشت به بالاي صفحه اذهب الى الأسفل
خواندن مشخصات فردي
مسعود

مسعود

تعداد پستها : 122
Registration date : 2008-03-19

ليگ قهرمانان اروپا - فصل 2007-2008 Empty
پستعنوان: رد: ليگ قهرمانان اروپا - فصل 2007-2008   ليگ قهرمانان اروپا - فصل 2007-2008 Emptyالجمعة مايو 23, 2008 1:44 am

ليگ قهرمانان اروپا - فصل 2007-2008 404946_BIGLANDSCAPE
بازگشت به بالاي صفحه اذهب الى الأسفل
خواندن مشخصات فردي
 
ليگ قهرمانان اروپا - فصل 2007-2008
بازگشت به بالاي صفحه 
صفحه 1 از 1

صلاحيات هذا المنتدى:شما نمي توانيد در اين بخش به موضوعها پاسخ دهيد
تالار گفتگوي استقلال :: ورود به بخش مركزي تالار :: بحث و گفتگو در مورد فوتبال خارجي-
پرش به: